Kako da odlučite da li vam je potrebno putno osiguranje u današnjem vremenu?


Životni tokovi i okolnosti u savremenom dobu odvijaju se veoma brzo, nepredvidivo i često se dogode iznenadne i neočekivane situacije. Kako se određeni rizici ne mogu jednostavno umanjiti, a nikako eliminisati u potpunosti, usluge osiguravajućih kompanija mogu biti pravi put za efikasno i kvalitetno pokriće eventualnih šteta i dobijanja drugih koristi za sve članove porodice. 

Jedna od vrsta usluga koja je neophodna svima u današnjem vremenu, jeste putno osiguranje. Radi se o pokriću rizika tokom boravka u inostranstvu, bez obzira na vreme zadržavanja, karakter odlaska i udaljenost. Putno osiguranje definisano je kao paket usluga za predviđen broj zemalja, na osnovu čega se razlikuju i uslovi kupovine polise, kao i druge okolnosti za sve klijente. 

Putno osiguranje obezbeđuje efikasno pokriće troškova usled nezgode u drugoj zemlji

Odlazak u inostranstvo sa sobom nosi rizik nezgode i povrede, na isti način kao što se to može dogoditi i svakodnevnim kretanjem u matičnoj zemlji, pa je putno osiguranje potrebno svima. Ipak, druga zemlja sa sobom nosi i druga pravila, procedure, često manje poznat jezik spozumevanja, kao i visoke novčane izdatke. Naime, medicinski i drugi troškovi u inostranstvu su na visokom nivou, zbog čega je putno osiguranje najbolji način da se obezbedi efikasna i brza nadoknada svih mecinskih, bolničkih, administrativnih i drugih izdataka u slučaju nezgode ili povrede u drugoj zemlji u kojoj se boravi. 

Ukoliko dođe do nesrećnog slučaja, povrede ili bolesti, osiguranik ima pravo na nadoknadu svih troškova zbrinjavanja u ambulantama i bolnicama, medicinskih sredstava i lečenja, tretmana i terapija. Takođe, osiguravajuća društva brinu se o administrativnim procedurama i pružaju podršku za angažovanje prevodioca u slučaju da je to osiguraniku potrebno. 

Putno osiguranje rezultira polisom koja se dobija u kratkom vremenskom roku

Apliciranje za putno osiguranje vrši se podnošenjem zahteva lično, ili danas elektronskim putem, bez odlaska u poslovnicu kompanije, nakon čega se kupuje polisa i uplaćuje definisana premija. To je brz i lak način da se obezbedi polisa bez ulaganja truda, napora i putovanja do poslovnica osiguravajućih društava. Nivo uplata i broj rata za putno osiguranje može da varira od jedne do druge zemlje, a obično se definiše za grupu bliskih država, ili prema kontinentima. Osiguravajuća kompanija reguliše sva pravila na osnovu ugovora, u kojem je određeno trajanje obaveze plaćanja, broj i iznos rata, kao i spisak zemalja ili kontinenti za koje je predviđeno putno osiguranje. 

Efikasnost procesa nadoknade svih troškova pruža se uz elektronske komunikacije i kontakte, bez obzira na udaljenost zemlje u kojoj se realizuje putovanje. Da bi se pokrili svi izdaci u slučaju nezgode u inostranstvu, potrebno je da se kompaniji za osiguranje pošalje kompletna dokumentacija koja dokazuje nastanak troškova, što može da se izvrši putem imejla, za svega nekoliko minuta. 

Putno osiguranje potrebno je svima i predstavlja važnu uslugu koja daje brojne olakšice, kao i pokriće izdataka ukoliko dođe do nezgode tokom boravka na putovanju u drugoj zemlji. Dobijanjem polise osiguranici stiču pravo na nadoknadu svih troškova koji nastaju da bi se obezbedilo potpuni oporavak, kao i bezbedan povratak u matičnu zemlju.