Evropski sud za ljudska prava


Evropski sud za ljudska prava je osnovan 1959. godine . ESLJP je sudska institucija za zaštitu prava i sloboda garantovana evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

1988. godine sud postaje stalna institucija za zaštitu ljudskih prava u Evropi. Sudije bira Parlamentarna skupština saveta evrope na svakih 9 godina. Izabrane sudije mogu biti samo jednom izabrane, ne mogu se ponavljati nakon 9 godina. Broj sudija je 46, taj broj odgovara broju članica Saveta Evrope.

Organizacija Suda je uređena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i poslovnikom suda. Predsednik suda se bira na svake tri godine i bira se u punom sastavu.